Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02725822 Online 32 ]    
Comunity > E - CURRENCY > Paypal | PP > ค่าธรรมเนียมการส่งเงินของ Paypal
Pages [ 1 ]
Owner Topic : ค่าธรรมเนียมการส่งเงินของ Paypal   ( View : 1921 times )
  admin
  Administrator
  Post : 36
  ค่าธรรมเนียมการส่งเงินของ Paypal
  on : Wed April 28,2010, 18:32
การส่งเงินแบบ personal payments (ส่งเงินให้เงินญาิติ หรือคนรู้จัก)

ส่ง เงินจากบัญชี paypal ของผู้ส่ง เข้าบัญชี paypal ของผู้รับ: ค่าทำเนียม ฟรี

ใช้ บัตรเครดิตรส่งเงินผ่าน paypal ของผู้ส่ง เข้าบัญชี paypal ของผู้รับ: ค่าทำเนียม 3.4% + $0.3 USD (สามารถเลือกได้ว่าจะหักค่าทำเนียมจาก ผู้รับ หรือผู้ส่ง)

2. การส่งเงิน หรือชำระเงินแบบ Online purchases (ชำระค่าบริการ หรือสินค้า)

ส่งเงินจากบัญชี paypal ของผู้ส่ง เข้าบัญชี paypal ของผู้รับ

ค่าทำเนียมของผู้ส่ง หรือผู้ซื้อ: ฟรี

ค่า ทำเนียมของผู้รับเงิน หรือผู้ขาย: 2.4%-3.4% + $0.3 USD (2.4%-3.4% ขึ้นอยู่กับยอดรับเงินของแต่ละเดือน)

ส่วนค่าทำเนียมในการถอนเงินจาก Paypal มาเข้าธนาคาร ดูได้จากกระทู้ การถอนเงินจาก Paypal
Modifly by admin , on Wed April 28,2010

Pages [ 1 ]
Comunity > E - CURRENCY > Paypal | PP > ค่าธรรมเนียมการส่งเงินของ Paypal

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA