Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 03590596 Online 15 ]    
Comunity > E - CURRENCY > Skrill | Moneybookers | MB > ค่าทำเนียมการโอนเงินของ moneybookers
Pages [ 1 ]
Owner Topic : ค่าทำเนียมการโอนเงินของ moneybookers   ( View : 2597 times )
  admin
  Administrator
  Post : 36
  ค่าทำเนียมการโอนเงินของ moneybookers
  on : Wed April 28,2010, 12:24
โอนเงินจากธนาคารเข้าบัญชี moneybookers: ฟรี (มีค่าทำเนียมที่เรียกเก็บจากแบงค์ต้นทาง ประมาณ 500-800 บาท ขึ้นอยุ่กับธนาคาร)

โอนเงินจากบัตรเครดิตรเข้าบัญชี moneybookers: ค่าทำเนียม 1.9% ของยอดเงินโอนทั้งหมด

ส่งเงินในบัญชี moneybookers ของเราเข้าไปยัง account ของผู้อื่น (ซื้อสินค้า หรือบริการ): ค่าทำเนียม 1% (สูงสุด € 0.50)

รับเงินเข้าบัญชี moneybookers: ฟรี

ถอนเงินจากบัญชี moneybookers เข้าธนาคาร: ค่าทำเนียม € 1.80 (มีค่าทำเนียมที่เรียกเก็บจากแบงค์ ประมาณ 500-800 บาท ขึ้นอยุ่กับธนาคาร)


Pages [ 1 ]
Comunity > E - CURRENCY > Skrill | Moneybookers | MB > ค่าทำเนียมการโอนเงินของ moneybookers

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA