Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01885211 Online 13 ]    
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค > การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค
Pages [ 1 ]
Owner Topic : การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค   ( View : 3437 times )
  admin
  Administrator
  Post : 36
  การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค
  on : Sun November 8,2009, 21:20
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือดัชนีราคาหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลในอดีต เช่น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของราคา ปริมาณการซื้อขาย เพื่อนำมาประเมินแนวโน้มในอนาคต โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินของบริษัท เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ส่วนใหญ่นิยมใช้แผนภูมิเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคใช้ไม่ได้กับตลาดมีประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาจะสะท้อนข้อมูลข่าวสารและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้

ประวัติการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเกิดจากการสังเกตตลาดเงินมาเป็นเวลากว่าร้อยปี คาดว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดคือการใช้แผนภูมิแท่งเทียนโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งยังเป็นที่นิยมอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมา ชาร์ลส์ ดาว ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดาวโจนส์ และ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์วอลล์ สตรีท เจอร์นัล ได้พัฒนาทฤษฎีดาว ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และถือเป็นจุดเปลี่ยนเข้าสู่ยุคการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ ทำให้เขาได้รับการการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ปัจจุบันเครื่องมือในการวิเคราะห์และทฤษฏีใหม่ ๆ ได้ถูกคิดค้น และ พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อช่วยในการวิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เช่น

• การดูแนวโน้ม Trend Line ซึ่งมีทั้งรูปแบบต่อเนื่อง (Continuous patterns) เช่น Triangles, Flags and pennants, Wedge

และรูปแบบเปลี่ยนแนวโน้ม (Reversal patterns) เช่น Head & Shoulders, Double tops และ Double bottoms

• Moving averages เป็นเครื่องมือในการปรับค่าให้เรียบเพื่อง่ายในการติดตามแนวโน้มราคา ซึ่งมีทั้งแบบ Simple moving average(SMA),

Linear weighted moving average(WMA), Exponential moving average(EMA)

• Price Indicators เป็นเครื่องชี้ที่เกี่ยวข้องกับราคา ที่เรามักได้ยินหรือใช้กันบ่อย ๆ คือตัววัดความแกว่ง (Oscillator)

ตัววัดความแกว่งนี้มีอยู่หลายตัว เช่น Relative Strength Index(RSI), Stochastic

• Fibonacci เป็นชุดของตัวเลขที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสภาวะธรรมชาติ โดยนำตัวเลขดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้น

• Elliott wave theory รูปแบบของราคาหุ้นจะมีพฤติกรรมเป็นลักษณะลูกคลื่น โดยแบ่งเป็นวงจรของคลื่น

โดยรูปแบบระลอกคลื่นตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวเลข Fibonacci
Modifly by admin , on Sun November 8,2009

 Attach File : forex200x200.gif

Pages [ 1 ]
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค > การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA