Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 02448016 Online 8 ]    
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค > วีดีโอสอน การดูเทรนอย่างง่ายด้วย Dow Theory (ทฤษฏีดาว)
Pages [ 1 ]
Owner Topic : วีดีโอสอน การดูเทรนอย่างง่ายด้วย Dow Theory (ทฤษฏีดาว)   ( View : 48 times )
  thfx-staff
  Member VIP
  Post : 400
  วีดีโอสอน การดูเทรนอย่างง่ายด้วย Dow Theory (ทฤษฏีดาว)
  on : Thu March 19,2020, 23:30
วีดีโอสอน การดูเทรนอย่างง่ายด้วย Dow Theory (ทฤษฏีดาว)Dow Theory เป็นทฤษฏีที่สร้างขึ้นมากว่าร้อยปี และในเชิงลึกนั้นถ้าเข้าใจแล้วามารถใข้ประโยขน์จาก

ทฤษฏีนี้ได้มากมาย ในส่วนในคลิปวีดีโอนี้ได้ตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นการดูเทรนและประโยชน์ในเบื้องต้นที่จำเป็นเท่านั้นสามารถดูได้จากลิงค์

https://youtu.be/lozgiNV_iSUAdmin Joh
Pages [ 1 ]
Comunity > การวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค. > วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค > วีดีโอสอน การดูเทรนอย่างง่ายด้วย Dow Theory (ทฤษฏีดาว)

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA