Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01555131 Online 8 ]    
Comunity > REVIEW BROKER. > XM > ปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้
Pages [ 1 ]
Owner Topic : ปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้   ( View : 10 times )
  XM.com Official
  Member VIP
  Post : 149
  ปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้
  on : Wed May 16,2018, 12:59
ด้วยการใช้ปฏิทินเศรษฐกิจของ XM อยู่เป็นประจำ ท่านจะสามารถติดตามตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนตัวของตลาด ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจจะช่วยท่านในการพิจารณาการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น โดยการติดตามตัวบ่งชี้สำหรับ GDP, หรืออัตราเงินเฟ้อและการจ้างงาน ท่านจะสามารถคาดการณ์ความผันผวนของตลาดและมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัวของตลาดนี้ในห้วงเวลาที่ถูกต้องด้านล่างนี้ ท่านสามารถดูตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจได้คร่าวๆ สนใจคลิก

Pages [ 1 ]
Comunity > REVIEW BROKER. > XM > ปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA