ทำความเข้าใจ หุ้น ก่อนลงทุน

17 สิงหาคม 2022
siripakan

ทำความเข้าใจ หุ้น ก่อนลงทุน

ทำความเข้าใจ หุ้น ก่อนลงทุน

หุ้นหรือที่เรียกว่าทุนคือหลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของเศษส่วนของ บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ หน่วยของหุ้นเรียกว่า ” หุ้น ” ซึ่งให้สิทธิ์แก่เจ้าของตามสัดส่วนของสินทรัพย์และกำไรของบริษัทเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

หุ้นมีการซื้อและขายส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์และเป็นรากฐานของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก การซื้อขายหุ้นต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการฉ้อโกง

ทำความเข้าใจหุ้น
บริษัทออกหุ้นเพื่อระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินและรายได้ของบริษัทบางส่วน
ผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่นักลงทุนถือเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว หากบริษัทมีหุ้นคงเหลือ 1,000 หุ้น และบุคคลหนึ่งถือหุ้น 100 หุ้น บุคคลนั้นจะเป็นเจ้าของและมีสิทธิเรียกร้อง 10% ของสินทรัพย์และรายได้ ของบริษัท

ความแตกต่างระหว่างหุ้นและพันธบัตรคืออะไร?
หุ้นออกโดยบริษัทต่างๆ เพื่อระดม ทุนเพื่อขยายธุรกิจหรือดำเนินโครงการใหม่ มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างว่าจะมีใครซื้อหุ้นโดยตรงจากบริษัทเมื่อออก หุ้นในตลาดหลักหรือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นใน ตลาดรอง
พันธบัตรแตกต่างจากหุ้นในหลายวิธี ผู้ถือตราสารหนี้เป็นเจ้าหนี้ของ บริษัท และมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยรวมทั้งชำระคืนเงินต้นที่ลงทุน เจ้าหนี้จะได้รับความสำคัญทางกฎหมายเหนือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในกรณีที่ล้มละลาย และจะถูกทำให้ สมบูรณ์ ก่อนหากบริษัทถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์

ในทางกลับกัน ผู้ถือหุ้นมักไม่ได้รับอะไรเลยในกรณีที่ล้มละลาย ซึ่งหมายความว่าหุ้นมีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่าพันธบัตร

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่