A-Gimat Reversal Indicator คืออะไร??

3 มีนาคม 2023
jericho

A-Gimat Reversal Indicator คืออะไร??

A-Gimat Reversal Indicator คืออะไร??

A-Gimat Reversal Indicator คืออะไร??

A-Gimat Reversal Indicator เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมมากในการหาจุดกลับตัว เเละโซนการกลับตัวแบบซิกแซก

โดยเมื่อนำไปใช้กับแผนภูมิแล้ว อินดิเคเตอร์จะสแกนแท่งเทียนอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดสูงสุดและต่ำสุด โดยจะระบุจุดกลับตัวหากพบจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ตามค่าพารามิเตอร์ของตัวบ่งชี้ 

อินดิเคเตอร์จะวางลูกศรสัญญาณบนแท่งเทียนหรือแท่งเพื่อส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มจากรั้นเป็นหมีและในทางกลับกัน

เมื่อ A-Gimat Reversal ส่งสัญญาณลูกศรขึ้น ทำให้เราสามารถวางคำสั่งซื้อได้ เเละเราสามารถถือคำสั่งที่เปิดไว้ได้จนกว่าตัวบ่งชี้จะส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มด้วยลูกศรในทิศทางตรงกันข้าม 

ตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการวาง Stop Loss คือจุดต่ำสุดก่อนหน้า ในทำนองเดียวกัน ลูกศรกลับตัวถัดไปคือจุดทำกำไรที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เราอาจตัดสินใจบันทึกผลกำไรด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

เนื่องจากความสามารถของตัวบ่งชี้ในการระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด มันจึงมีประโยชน์มาก โดยค่าความลึกที่เพิ่มขึ้นของพารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ทำให้ตัวบ่งชี้สามารถคำนวณพื้นที่ที่กว้างขึ้นได้ 

ในทำนองเดียวกัน ค่าเบี่ยงเบนที่สูงขึ้นจะไม่สนใจความผันผวนของราคาที่น้อยลง Backstep ทำหน้าที่เป็นตัวกรองสัญญาณ เป็นผลให้ตัวบ่งชี้แสดงลูกศรน้อยลงซึ่งให้การซื้อขายตามแนวโน้มที่ทำกำไรได้มากขึ้น

ซึ่ง A-Gimat จะมีการหน่วงเวลาในการระบุปริมาณสูงและต่ำ ส่งผลให้สัญญาณเข้าและออกล่าช้าได้เช่นกัน เเละ มีความเป็นไปได้ที่ลูกศรสุดท้ายจะถูกวาดใหม่เนื่องจากอินดิเคเตอร์กำลังคำนวณข้อมูลใหม่ 

ดังนั้นเราควรใช้การเคลื่อนไหวของราคาและเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ ตามรูปแบบแท่งเทียนหรืออินดิเคเตอร์ที่ดูการกลับตัวของราคา เพื่อยืนยันสัญญาณเพิ่มเติม