Scalper Signal Indicator คืออะไร??

23 ธันวาคม 2022
jericho

Scalper Signal Indicator คืออะไร??

Scalper Signal Indicator คืออะไร??

Scalper Signal Indicator คือ

Scalper Signal เป็นอินดิเคเตอร์ที่ระบุทิศทางของแนวโน้ม ติดตามโมเมนตัมราคาและคาดการณ์ทิศทางของตลาด ซึ่งมันจะเหมาะกับนักเทรดสาย Scalping ตามชื่อของมัน

โดยมันจะพล็อตสัญญาณออกมาเป็นลูกศรแบบง่ายๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ลูกศรเป็นสีแดงและสีเขียว ลูกศรสีเขียวปรากฏใต้เชิงเทียนและระบุราคาที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ลูกศรสีแดงเกิดขึ้นที่ด้านบนของแท่งเทียนและแสดงถึงทิศทางขาลง

ซึ่งเราจะต้องดูสัญญาณที่ถูกส่งออกมาหากระยะเวลาเปลี่ยนไป ตัวบ่งชี้สัญญาณ Scalper จะพล็อตลูกศรหลายตัว ลักษณะของลูกศรจะบ่งชี้ว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

ถ้าลูกศรสีเขียวมา แสดงว่าถึงเวลาที่จะเข้าซื้อและออกจากการซื้อขายสั้น ในทางกลับกัน หากลูกศรสีแดงปรากฏขึ้น ก็ถึงเวลาออกจากสถานะซื้อและเข้าสู่สถานะขาย 

ประเด็นสำคัญที่จะเพิ่มที่นี่คือเราต้องรอให้เกิด Trend ก่อนที่จะเข้าออเดอร์ อินดิเคเตอร์ อาจพล็อตลูกศรสองสีที่ต่างกันต่อเนื่องกันเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรอให้เกิด Trend ก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งอย่างเต็มที่

โดยอินดิเคเตอร์ที่เป็นสาย Scalping นั้นแต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากกลยุทธ์การเทรดแบบนี้ ต้องการการดำเนินการที่รวดเร็วกว่า เเละ Scalper Signal Indicator ก็สามารถทำให้คุณได้