Mutual Fund คืออะไร??

23 สิงหาคม 2022
jericho

Mutual Fund คืออะไร??

Mutual Fund คืออะไร??

Mutual Fund คือ

Mutual Fund เป็น กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ตนได้ลงทุนไป

เมื่อนักลงทุนซื้อกองทุนรวม ผู้ลงทุนจะมอบเงินสดให้กับบริษัทจัดการทางการเงินซึ่งจะใช้เงินสดเพื่อสร้างพอร์ตสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนหากเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายปันผล

โดยมีวัตถุประสงค์รวมไปถึงการลงทุนในสินทรัพย์เเละใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อบริหารความเสี่ยง

สินทรัพย์ของกองทุนสามารถจัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์ได้จำนวนมาก เช่น หุ้น พันธบัตร FX อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

เเละกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกองทุน หรือ การลงทุนในหุ้นก็ตาม

ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้สามารถเสื่อมค่าเเละเพิ่มมูลค่าได้ขึ้นอยู่กับวิธีการทำ Asset Allocation ของผู้จัดการกองทุนว่าจะไปในทิศทางไหน

กองทุนรวมมีสองประเภทหลัก: กองทุนเปิดและกองทุนปิด

กองทุนปิดคือกองทุนรวมที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ กองทุนจะออกหุ้นตามจำนวนที่แน่นอนเพียงครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และนักลงทุนไม่สามารถขายหุ้นคืนให้กองทุนได้

เริ่มแรกกองทุนขายหุ้นผ่านการเสนอขายหุ้นและหุ้นเหล่านี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนซื้อและขายหุ้นเหล่านี้ให้กันและกัน

กองทุนเปิดเป็นกองทุนรวมที่มีจำนวนหุ้นต่างกัน สามารถสร้างหุ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายใหม่หรือทำลาย (ซื้อคืนโดยกองทุน) ในขณะที่นักลงทุนพยายามไถ่ถอน

บริษัทด้านการลงทุนบางแห่งรู้สึกว่าข้อบังคับที่บังคับใช้กับผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนนั้นมีข้อจำกัดมากเกินไป

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)