Nonfarm Payrolls คืออะไร?

Nonfarm Payrolls คือ อะไร?

Nonfarm Payrolls คืออะไร?

Nonfarm Payrolls คือ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สำคัญของสหรัฐ ที่ประกาศทุกๆ วันศุกร์แรกของแต่ละเดือน ผ่านทางการรวบรวมตัวเลขทางสถิติการจ้างงานในภาคการบริการ, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม โดยไม่นับรวมไปถึงการจ้างงานในภาคการเกษตร
ตัวเลขนี้เป็นการรวบรวมอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งหมายถึงปริมาณการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ใช้สะท้อนการขยาย หรือ หดตัวทางเศรษฐกิจผ่านทางการจ้างงานที่มีแนวโน้ม ลดหรือเพิ่ม

เนื่องจากในยามที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มดี หรือ ขยายตัวจะก่อให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่กำลังแรงงานเดิมผลิตสินค้าและบริการเต็มกำลัง หรืออาจเกินกำลัง แต่ยังไม่สามารถตอบสนองทันต่อการบริโภคนั้นๆ ได้ จึงต้องมีการจ้างงานใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการผลิตสินค้าและบริการที่จะต้องเพิ่มขึ้น

และยังสะท้อนรวมไปถึงมุมมองทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในอนาคตว่ายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะยังขยายตัวต่อเนื่อง จึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนทางการผลิต แต่ผู้ประกอบการได้คำนวณแล้วว่า การจ้างงานเพิ่มซึ่งสร้างต้นทุนแรงงานเพิ่มนั้นจะช่วยให้กิจการของตนมีผลกำไรที่มากขึ้น

แต่ในกรณีตรงข้ามหากตัวเลขดังกล่าวติดลบ นั่นหมายถึงการที่เศรษฐกิจชะลอตัว การบริโภคน้อยลง และมุมมองต่อเศรษฐกิจที่ไม่ดีในอนาคต ทำให้ตัวเลข นอนฟาร์ม เพโล จึงเป็นดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นอีกดัชนีสำคัญที่จะบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจในอนาคต ผ่านทางภาคธุรกิจที่มีการดำเนินงานจริง

รายงานNonFarmล่าสุด: วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 19.30 น.

ตัวเลขครั้งก่อน : 372K
ตัวเลขคาดการณ์ : 250K
ตัวเลขประกาศจริง : 19.30 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่!!

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)