Insider Trading คืออะไร?

31 สิงหาคม 2022
jericho

Insider Trading คืออะไร?

Insider Trading คืออะไร?

Insider Trading คือ

การซื้อขายต่างๆในตลาดหุ้น หรือ ตลาดการลงทุนแบบ Financial Sector นั้น จะถูกดูเเลโดยฝ่ายกำกับการซื้อขาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีจุดประสงค์เพื่อการซื้อขายอย่างเป็นธรรมในตลาดหลักทรัพย์

Insider Trading เป็นการเทรดที่อาศัยช่องโหว่เเละความได้เปรียบจากการมีข้อมูลภายใน เพื่อทำกำไร โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีเนื้อหาเเละสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลื่ยนแปลงของราคา ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ซึ่งการกระทำความผิดนี้ เป็นความผิดในมาตรา 242 ได้บัญญัติไว้มีใจความว่า ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กระทำการดังต่อไปนี้

  • ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น 
  • เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

โดยการซื้อขายที่มีข้อมูลวงในที่ยังไม่ถูกเปิดเผยสู่ภายนอกนี้ มีการกำหนดโทษทางอาญาเอาไว้ในกรณีที่มีบุคคลใดฝ่าฝืนเเละยืนยันการทำธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรม

เเละ Insider trading นั้น นอกจากการซื้อขายจากคนในบริษัทเเล้ว ยังรวมถึงบุคคลที่อยู่รอบข้างคนในบริษัทอีกด้วย เนื่องจาก ก.ล.ต. เชื่อว่า ข้อมูลเหล่านี้จะไม่เป็นความลับ เเละสามารถถูกเผยแพร่ได้ในครอบครัว จึงอาจทำให้เกิดการทำกำไรที่ไม่ควรเกิดขึ้น

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่